Orientačná ponuka


Bratislava

Múzeum mesta Bratislavy - Oficiálne internetové stránky


Vyhľadávanie

 
 

Hlavná ponuka

Preskočiť ponuku

Cesta: Titulka > Blog mmb > Z anonymity...

 

Z anonymity vystupuje...Zuzana Francová

blog
Mgr. Zuzana Francová v roku 1985 vyštudovala odbor veda o výtvarnom umení na Filozofickej fakulte UK v Bratislave. Neskôr absolvovala postgraduálne štúdium muzeológie na Univerzite J. E. Purkyně v Brne. Jej veľký záujem o umenie a históriu sa u nej prejavil v prístupe k zbierkovým predmetom umeleckého a umelecko-remeselného charakteru, ktoré spravuje v Múzeu mesta Bratislavy. Pripravila významné výstavné projekty doma aj v zahraničí a pravidelne sa aktívne zúčastňuje odborných konferencií a seminárov. Publikovala desiatky odborných článkov a autorsky aj editorsky sa podieľala na viacerých významných publikáciách vydaných MMB. Na niekoľkých väčších projektoch spolupracovala aj s kolegami z iných inštitúcií, najmä s Galériou mesta Bratislavy.
 

 
 

Odkedy pracuješ v MMB?

Do múzea som nastúpila bezprostredne po skončení vysokoškolského štúdia v júni 1985. Pracujem tu už nepretržite 35 rokov ako odborná pracovníčka – historička umenia. Som kurátorkou rozsiahlych zbierok umeleckých remesiel a staršej histórie. Môžem povedať, že som v tejto inštitúcii zažila viac ako tretinu obdobia jej existencie a podieľala som sa na mnohých zásadných zmenách (prechod z klasickej formy evidencie na počítačové spracovanie zbierok, kompletné sťahovanie zbierok v súvislosti s generálnou rekonštrukciou Starej radnice a Apponyiho paláca a tvorba viacerých nových expozícií). 

 

zuzana

Čo máš na svojej práci najradšej?

Určite každodennú prácu s materiálovo aj typologicky rozmanitými zbierkovými predmetmi. Bavia ma všetky hlavné súčasti práce kurátora zbierok: nadobúdanie nových akvizícií, zabezpečovanie ich ošetrenia na reštaurátorskom pracovisku, odborné spracovávanie (katalogizácia) a sprístupňovanie zbierok formou výstavnej či publikačnej činnosti. Osobitne rada sa venujem výskumu, ktorý súvisí so zbierkami. Je vzrušujúce bádať, odkrývať súvislosti a pokúsiť sa nájsť odpovede na otázky, odkiaľ predmety pochádzajú, kto a kedy ich zhotovil, resp. komu slúžili. Veľmi rada o zbierkach publikujem, najmä v odborných periodikách a zborníkoch z konferencií.

 

Čo pokladáš za svoj najväčší profesionálny úspech?

Počas svojho pôsobenia v múzeu som mala príležitosť spolupracovať na mnohých zaujímavých a úspešných projektoch. Každý z nich ma niečím obohatil a rozšíril môj obzor. Som rada, že som najmä vďaka úspešným grantovým projektom mohla zbierky múzea obohatiť o niekoľko výnimočných akvizícií – artefaktov bratislavskej proveniencie. Tiež, že som bola garantom viacerých náročných reštaurátorských projektoch realizovaných externou formou, vďaka ktorým sa podarilo zachrániť napr. silne poškodené vzácne cechové či iné maľované zástavy. K úspechom počítam aj spoluprácu na viacerých významných edičných projektoch múzea: editorstvo publikácie Múzeum mesta Bratislavy 1868 – 2008. 140 rokov alebo v tomto roku vydanej publikácie príspevkov z vedeckej konferencie Mesto a jeho pamäť, usporiadanej k 150. výročiu založenia múzea v roku 2018. Teším sa tiež z toho, že som mohla zariadiť nový rozsiahly depozitár keramiky a skla, ktorý sa stretol so záujmom odbornej aj laickej verejnosti.

 

Čo považuješ na svojej práci za najzložitejšie?

V stiesnených priestorových podmienkach v depozitároch zabezpečiť pre zverené zbierkové predmety ich optimálne uloženie rešpektujúce špecifické požiadavky jednotlivých materiálov. Vzhľadom na nedostatočné personálne obsadenie v múzeu a veľkú pracovnú vyťaženosť kolegov je tiež logisticky veľmi náročné zabezpečiť a skoordinovať výkon činností vyžadujúcich si súčinnosť viacerých ľudí.

 

Ako prežívaš prítomnosť 21. storočia?

Moderná doba so sebou prináša mnoho technických výdobytkov. Mnohé z nich uľahčujú a zjednodušujú náš život, jeho tempo sa však nepríjemne zrýchľuje. Žijeme v ére digitalizácie a virtuálnej reality, ktorá prenikla aj do našej oblasti, no nemalo by sa to preháňať. Viem, že múzeá prežívajú silný tlak iných médií a v existujúcej konkurencii musia hľadať nové formy ako osloviť svojich návštevníkov. Avšak to, čo ich robí jedinečnými a nezastupiteľnými, sú – a pevne verím, že aj naďalej zostanú – originálne zbierkové predmety ako autentické doklady minulosti. Na to by sme nemali zabúdať a treba robiť všetko pre to, aby sme ich zachovali a v čo najlepšom stave odovzdali ďalším generáciám. V tom vidím poslanie svojej práce a to mi prináša pocit naplnenia. 

Zuzana Francová, historička umenia

 
Kontakt: PhDr. Beáta Husová
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 21.7.2020 / 21.7.2020
 

Kontext

Umiestnenie: Zložky dokumentov > Z anonymity...
 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Vyberáme:


Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.

web & design , redakčný systém

  Prihlásiť sa