Orientačná ponuka


Bratislava

Múzeum mesta Bratislavy - Oficiálne internetové stránky


Vyhľadávanie

 
 

Hlavná ponuka

Preskočiť ponuku

Cesta: Titulka > Domov

 

Štruktúra múzea

Štruktúru Múzea mesta Bratislavy tvorí útvar riaditeľa a sedem oddelení: odborné oddelenie, oddelenie dokumentácie, oddelenie reštaurátorov, oddelenie komunikácie, ekonomické oddelenie, oddelenie prevádzky a hrad Devín. Vedenie múzea tvorí riaditeľ a zástupkyňa múzea – štatutári múzea a vedúci jednotlivých oddelení. Pravidelne sa stretávajú na poradách vedenia múzea. Riaditeľa do funkcie vymenúva a odvoláva mestské zastupiteľstvo samosprávy Hlavného mesta SR Bratislavy.

 
 
Kontakty
 • Múzeum mesta Bratislavy, tel.: +421 259 100 812; +421 259 100 811
  Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy
  • Sekretariát riaditeľa
  • Odborné oddelenie
   Zhromažďuje, odborne spracováva a ochraňuje muzeálne zbierkové predmety ako hmotné dokumenty dejín Bratislavy. Sprístupňuje výsledky zbierkotvornej a odbornej činnosti múzea verejnosti prostredníctvom stálych expozícií a krátkodobých výstav. Zabezpečuje popularizáciu zbierkového fondu a výsledkov práce múzea formou odborných prednášok, organizovaním odborných seminárov a prostredníctvom publikačnej činnosti a to najmä prostredníctvom vydavateľskej činnosti. Vydáva Zborník a iné periodické a neperiodické publikácie v printových a elektronických formách a médiách.
  • Oddelenie dokumentácie
   Plní úlohy súvisiace s evidenciou zbierok, eviduje prírastky, úbytky, pôžičky a výpožičky, reštaurátorské a konzervátorské zásahy na zbierkových predmetoch. Vedie centrálnu evidenciu zbierkových predmetov v správe MMB. Buduje a spravuje fotoarchív, vykonáva fotografickú dokumentáciu zbierok, výstav, expozícií a prezentačných akcií múzea. Zabezpečuje dokumentáciu činnosti MMB a činnosť knižnice MMB.
  • Oddelenie reštaurátorov
   Vykonáva konzervátorské a reštaurátorské práce, zabezpečuje preventívnu kontrolu zbierkových predmetov v depozitároch a v expozíciách. Spolupracuje pri realizácii výstav a stálych expozícií tematických múzeí MMB.
  • Oddelenie komunikácie
   Zabezpečuje plnenie komunikačných funkcií múzea. Podieľa sa na bezprostrednom styku s verejnosťou prostredníctvom vizuálu, navigačného a informačného systému. Spolupracuje s médiami. Zabezpečuje výstavno–propagačné podujatia, podieľa sa na zostavovaní dramaturgického plánu výstav a programov. Koncepčne pripravuje a realizuje vzdelávacie programy pre základné a stredné školy ako aj programy iného charakteru. Koncepčne a realizačne zabezpečuje fungovanie Detského ateliéru Múzeum má budúcnosť. Organizačne zabezpečuje prípravu, výber a realizáciu propagačného materiálu, vedie sklad materiálu. Riadi činnosť jednotlivých expozícií tematických múzeí MMB, stará sa o personálne obsadenie dozorcov expozícií a poskytovanie služieb verejnosti.
  • Ekonomické oddelenie
   Komplexne zabezpečuje financovanie múzea, rozpočtovníctvo, účtovníctvo, štatistiky a ekonomické rozbory. Zabezpečuje personálnu agendu vrátane odmeňovania.
  • Oddelenie prevádzky
   Zabezpečuje materiálno–technickú základňu múzea. Zabezpečuje chod prevádzok vlastnými pracovníkmi, dodávateľov pre väčší rozsah prác. Práce kontroluje a zodpovedá za správnu fakturáciu. Vo všetkých objektoch zabezpečuje čistotu, sleduje ochranu objektov, zodpovedá za celkovú ochranu a údržbu majetku, zabezpečuje dopravu.
  • Hrad Devín, tel.: +421 265 730 105
   Zabezpečuje odborno-výskumnú prácu, ktorá spočíva v realizácii archeologického výskumu, spracovávaní a vyhodnotení jeho výsledkov. Prevádzková činnosť zabezpečuje fungovanie objektu pre verejnosť a jeho ochranu.
 
Rozbaliť celý strom kontaktov | Zobraziť v tabuľke
 
 

Kontext

Umiestnenie: Organizačné zložky > Štruktúra múzea

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Vyberáme:


Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.

web & design , redakčný systém

  Prihlásiť sa