Orientačná ponuka


Bratislava

Múzeum mesta Bratislavy - Oficiálne internetové stránky


Vyhľadávanie

 
 

Hlavná ponuka

Preskočiť ponuku

Cesta: Titulka > Ateliér mmb > Oživené učebnice > Oživené učebnice - viac o projekte

 

Oživené učebnice - expozícia - programy - publikácie

Oživené učebnice 2017
Múzeum mesta Bratislavy 19. 9. 2017 na konferencii vo Faustovej sieni promovalo pedagógom Slovenska projekt zameraný na múzejnú pedagogiku - Oživené učebnice. Podujatie pripravilo v spolupráci s partnerom projektu Metodicko-pedagogickým centrom v Bratislave. Zúčastnil sa ho riaditeľ ŠPÚ, Doc. PhDr. Ľudovít Hajduk, PhD, ktorý prebral záštitu nad konferenciou. Medzi ďalšími hosťami vystúpila RNDr. Alena Erdziaková zo sekcie regionálneho školstva MŠ SR. Hostia projekt vysoko ocenili. Hlavným parterom projektu bol Fond na podporu umenia.
 

 
 
Nové neformálne vzdelávanie v Múzeu mesta Bratislavy je oficiálne sprístupnené   
Zámerom projektu Oživené učebnice bolo v rokoch 2016 – 2017  realizovať špeciálnu interaktívnu výstavnú expozíciu s rozsiahlou časovou osou (umiestnenie na podlahe) a mapovaním panovníkov, ktorí vládli a ovplyvňovali územie dnešného Slovenska od Sama až po Karola I.(grafické stvárnenie panovníkov v podobe veľkorozmernej tapety).  Tak vznikli „Oživené učebnice“ s prvými piatimi neformálnymi vzdelávacími programami a publikáciami v novozaloženej edícii – „História v kocke“.


Autorka projektu PhDr. Beáta Husová a spoluautorka PaedDr. Martina Pavlikánová, PhD.oslovili na spoluprácu odborníkov z oblasti didakticko-historického a metodicko-pedagogického prostredia. Z Pedagogickej fakulty UK: PhDr. Annu Bockovú, PhD.; z Metodicko-pedagogického centra: PaedDr. Darinu Bačovú. Projekt zastrešuje a odporúča pre školy do pozornosti Štátny pedagogický ústav v Bratislave a Metodicko-pedagogické centrum v Bratislave. V oblasti tvorby publikácií edície Hravá história tradične pokračovala úzka spolupráca s Vydavateľstvom BUVIK: skúsené odborníčky Mgr. Mária Števková a Mgr. Milica Matejková zastrešili jazykovú a redakčnú oblasť a poskytli neoceniteľné rady pri formovaní publikácií.

V súvislosti so stratégiou rozvoja múzeí a galérií v SR do roku 2018 bolo teda zámerom prinášať priebežne rozvoj a nové poznatky, ako aj získať v priebehu realizácie projektu čo najväčšiu skupinu detí a mládeže, návštevníkov múzea v komunitnom zmysle, ale najmä pedagógov a žiakov pre záujem o dejiny Hlavného mesta SR, Bratislavy. V prvej fáze je zmapovaných 5 tém. Tri témy sa dotýkajú najmä 18. storočia: vláda Márie Terézie, unikátny Marquartov plán (1765), fungovaniu lekárnictva a liečenia. Dve témy siahajú do dejín staroveku – rímskej ríše a raného stredoveku – Slovanov. Projekt má potenciál a ambície neobmedzene pokračovať a zmapovať ďalšie historické témy v súvislosti s požiadavkami Štátneho vzdelávacieho programu pre dejepis. Použité fakty vo vzdelávacích programoch sú dôsledne vyberané z odbornej, populárno-vedeckej  literatúry i archeologických artefaktov a zbierkových predmetov Múzea mesta Bratislavy.  Ich výber bol ohraničený vekom cieľovej skupiny (9. - 18. ročné deti, pričom úroveň realizácie programov, informácií a poznatkov sa prispôsobuje veku publika) a dostupnosťou archeologických objektov, rôznorodých historických prameňov zo zbierok Múzea mesta Bratislavy a Archívu mesta Bratislavy.       
Hlavný cieľ: vytvoriť špeciálnu interaktívnu výstavnú expozíciu „Oživené učebnice“ s prvými piatimi tematickými programami doplnenými publikáciami, interaktívnymi pomôckami, kópiami predmetov a magnetických makiet, ktoré obraznou a zážitkovou formou vytvorili hravú históriu, postavenú na existujúcej koncepcii MMB „Všetko o múzeu“(2011). Rozširovať ju medzi školskou mládežou, ale aj v rámci voľnočasových aktivít  a pracovať s ňou v novovytvorenom priestore.     
Ďalšie ciele: formovanie vzťahu ku kultúrno-historickému dedičstvu Hlavného mesta SR Bratislavy s vplyvom na celé územie Slovenska; vrstvenie histórie prostredníctvom zvolenej metodológie – pamäť miesta; rozvíjať kriticko-historické  vedomie a myslenie žiakova a študentov; vytváranie nových stratégií spolupráce múzea a školy.   Cieľová skupina: pedagógovia a cez nich žiaci a študenti základných škôl, osemročných gymnázií a stredných škôl vo veku 6-18 rokov. Verejnosť v rámci voľnočasových aktivít Detského ateliéru Múzeum má budúcnosť Múzea mesta Bratislavy.     
Hlavné projektové aktivity: Oživené učebnice – špeciálna interaktívna výstavná expozícia s magnetickými stenami a tematickými tapetami, ktoré dávajú nový rozmer práci s publikom. Magnetické interaktívne pomôcky – makety, kópie dobových predmetov a publikácie „Oživené učebnice“ v rámci edície História v kocke“. Vydanie piatich publikácií tematicky viazaných na múzea MMB: Mária Terézia a my; Prišli k nám Rimania; Slovania z Devíne; Tajomstvo lekárne U červeného raka; Prechádzky s pánom Marquartom.   

 
Maria_Terazia_a_myPrisli_k_nam_RimaniaSlovania_z_Devina
Tajomstvo_lekarne_u_cerveneho_rakaPrechadzky_s_panom_Marquartom
 

Oživené učebnice - špeciálna interaktívna výstavná expozícia

 

Oživené učebnice - špeciálna interaktívna výstavná expozícia

 
Kontakt: PhDr. Beáta Husová
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 20.9.2017 / 20.9.2017
 

 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Vyberáme:


Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.

web & design , redakčný systém

  Prihlásiť sa