Orientačná ponuka


Bratislava

Múzeum mesta Bratislavy - Oficiálne internetové stránky


Vyhľadávanie

 
 

Hlavná ponuka

Preskočiť ponuku

Cesta: Titulka > O múzeu

 

Múzeum mesta Bratislavy

Príspevková organizácia Hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy

Múzeum mesta Bratislavy  - založené v roku 1868 - je najstarším múzeom s nepretržitou prevádzkou na Slovensku. Vzniklo z iniciatívy Bratislavského okrášľovacieho spolku. V roku 1923 múzeum prešlo ako súčasť Vedeckých ústavov mesta Bratislavy pod správu Magistrátu. Od roku 1953 je Múzeum mesta Bratislavy samostatnou inštitúciou s výnimkou rokov 1959 – 1960, kedy bolo zložkou Vlastivedného ústavu mesta Bratislavy.


Činnosť múzea je zameraná na dokumentovanie a prezentovanie dejín mesta  Zbierky mimoriadnej umeleckohistorickej hodnoty dokladajú dejiny mesta prostredníctvom archeologických nálezov, pamiatok na bohatú remeselnú činnosť i priemysel, vinohradníctvo, kultúrny i spoločenský život ale i etnológiu, dejiny farmácie a numizmatiku. Zameranie múzea prezentujú i jednotlivé expozície , mnohé z nich umiestnené v architektonicky cenných, pamiatkovo chránených objektoch. Múzeum mesta Bratislavy ponúka pre návštevníkov 9 stálych expozícií, ktoré sú situované  predovšetkým v historickom centre starého mesta, mimo  neho sa nachádza Národná kultúrna pamiatka hrad Devín a múzeum Antická Gerulata v Rusovciach.
 
 
Telefón:
pevná linka: +421 259 100 812; +421 259 100 811
WWW:
oficiálny: http://www.muzeum.bratislava.sk/
E-mail:
oficiálny: mmba@bratislava.sk
IČO:
00179744, IČ DPH: SK 2020801761
DIČ:
2020801761
Bankové spojenie:
Číslo účtu: 25936163, kód banky: 7500
IBAN: SK 4575000000000025936163
Adresa:
Múzeum mesta Bratislavy
Radničná ul. č. 1
815 18 Bratislava

Múzeum dejín mesta
Primaciálne nám. 3
Bratislava

Múzeum vinohradníctva
Apponyiho palác
Radničná 1
Bratislava

Múzeum historických interiérov
Apponyiho palác
Radničná 1
Bratislava

Múzeum zbraní
Michalská 22
Bratislava

Múzeum farmácie
Lekáreň U červeného raka
Michalská ulica 26
Bratislava

Múzeum Hummela
Rodný dom
Klobučnícka 2
Bratislava

Múzeum Fleischmanna
Biela ulica 6
Bratislava

Múzeum hodín
Židovská 3
Bratislava

Múzeum Janka Jesenského
Somolického 2
Bratislava

Múzeum Hrad Devín
Muránska ulica 10
Devín
Bratislava

Múzeum Gerulata Rusovce
Gerulatská 7; Rusovce
Bratislava

 
Kontakty
 • Sekretariát riaditeľa
 • Odborné oddelenie
  Zhromažďuje, odborne spracováva a ochraňuje muzeálne zbierkové predmety ako hmotné dokumenty dejín Bratislavy. Sprístupňuje výsledky zbierkotvornej a odbornej činnosti múzea verejnosti prostredníctvom stálych expozícií a krátkodobých výstav. Zabezpečuje popularizáciu zbierkového fondu a výsledkov práce múzea formou odborných prednášok, organizovaním odborných seminárov a prostredníctvom publikačnej činnosti a to najmä prostredníctvom vydavateľskej činnosti. Vydáva Zborník a iné periodické a neperiodické publikácie v printových a elektronických formách a médiách.
 • Oddelenie dokumentácie, tel.: +421 259 100 834
  Plní úlohy súvisiace s evidenciou zbierok, eviduje prírastky, úbytky, pôžičky a výpožičky, reštaurátorské a konzervátorské zásahy na zbierkových predmetoch. Vedie centrálnu evidenciu zbierkových predmetov v správe MMB. Buduje a spravuje fotoarchív, vykonáva fotografickú dokumentáciu zbierok, výstav, expozícií a prezentačných akcií múzea. Zabezpečuje dokumentáciu činnosti MMB a činnosť knižnice MMB.
 • Oddelenie reštaurátorov
  Vykonáva konzervátorské a reštaurátorské práce, zabezpečuje preventívnu kontrolu zbierkových predmetov v depozitároch a v expozíciách. Spolupracuje pri realizácii výstav a stálych expozícií tematických múzeí MMB.
 • Oddelenie tvorby programov
  Oddelenie tvorby programov popularizuje kultúrno-historické dedičstvo na základe výsledkov zbierkotvornej a odbornej činnosti múzea, posilňuje sociálny a komunitný potenciál múzea prostredníctvom poznávania, vzdelávania, esteticko-umeleckého vnímania, zážitku a relaxu s dôrazom na obsahovú tvorbu reálnych a online programov a výstupných materiálov s dôrazom na moderný layout. Predstavuje múzeum verejnosti ako kultúrnu inštitúciu cez dramaturgiu a produkciu programov. Odborne spracováva a publikuje svoje výsledky činnosti. Oddelenie formuje koncepciu a víziu cez programy pre múzeum ako priestor celoživotného vzdelávania v rámci Ateliéru Múzeum má budúcnosť: neformálne vzdelávanie pre všetky stupne škôl v ponímaní múzejnej pedagogiky – reálne a online programy; voľnočasové programy pre rodiny, deti a dospelých prostredníctvom workshopov a online vzdelávania; vzdelávanie dospelej populácie prostredníctvom konferencií, interaktívnych, programov pre dospelých; produkovanie umeleckých a
 • Oddelenie marketingu a PR
 • Ekonomické oddelenie
  Komplexne zabezpečuje financovanie múzea, rozpočtovníctvo, účtovníctvo, štatistiky a ekonomické rozbory. Zabezpečuje personálnu agendu vrátane odmeňovania.
 • Oddelenie prevádzky
  Zabezpečuje materiálno–technickú základňu múzea. Zabezpečuje chod prevádzok vlastnými pracovníkmi, dodávateľov pre väčší rozsah prác. Práce kontroluje a zodpovedá za správnu fakturáciu. Vo všetkých objektoch zabezpečuje čistotu, sleduje ochranu objektov, zodpovedá za celkovú ochranu a údržbu majetku, zabezpečuje dopravu.
 • Hrad Devín, tel.: +421 265 730 105
  Zabezpečuje odborno-výskumnú prácu, ktorá spočíva v realizácii archeologického výskumu, spracovávaní a vyhodnotení jeho výsledkov. Prevádzková činnosť zabezpečuje fungovanie objektu pre verejnosť a jeho ochranu.
 
Rozbaliť celý strom kontaktov | Zobraziť v tabuľke
 
 

Kontext

Umiestnenie: Organizačné zložky > Štruktúra múzea > Múzeum mesta Bratislavy

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Vyberáme:


Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.

web & design , redakčný systém

  Prihlásiť sa