Orientačná ponuka


Bratislava

Múzeum mesta Bratislavy - Oficiálne internetové stránky


Vyhľadávanie

 
 

Hlavná ponuka

Preskočiť ponuku

Cesta: Titulka > Blog mmb > Príbehy z histórie > Doklady vojenstva 1. časť

 

Doklady vojenstva 1. časť / Blog mmb

Blog mmb
Limes Romanus a doklady vojenstva v Gerulate
Výstava September 2019 – november 2020
Múzeum Antická Gerulata, Gerulatská 7, Bratislava-Rusovce
 

 
 

Limes Romanus / Jaroslava Schmidtová

Hranice Rímskej ríše Limes Romanus, sú časťou spoločného kultúr­neho dedičstva nielen krajín v oblasti Stredozemného mora. Tvoril ich systém táborov légií, táborov pomocných jednotiek a strážnych veží, ktorý umožňoval mať pod kontrolou súvislé územie Rímskej ríše. Hranice Rímskej ríše merali v Európe približne 3 000 km a cel­kovej dĺžky viac ako 5000 km. Prechádzali územím troch kontinen­tov — Európy, Ázie a Afriky. Z celého systému hraníc Rímskej ríše (Limes Romanus) boli doteraz do Zoznamu svetového kultúrneho a prírodného dedičstva UNESCO zapísané iba tri jeho časti — Hadri­ánov a Antoninov val vo Veľkej Británii a Hornogermánsko‑rétsky limes v Nemecku.

Rímska ríša

    Rímska ríša a jej hranice. Zdroj FRE (Forntiers of the Roman Empire)

Slovensko sa pripravuje na zápis Dunajského Limesu ako roz­šírenie už existujúceho zápisu, v podobe súčasti cezhraničnej lo­kality svetového dedičstva UNESCO „Hranice Rímskej ríše“. Nomi­načný projekt, ktorý zahŕňa 1500 km dlhý úsek severnej hranice na rieke Dunaj, podali Centru svetového dedičstva UNESCO v Paríži 1.februára 2018 štyri krajiny — Nemecko, Rakúsko, Slovensko a Ma­ďarsko. V rámci hodnotiaceho procesu je posudzovaná nielen je­dinečnosť pamiatok Dunajského Limesu, ale aj zabezpečenie ich ochrany a stav zachovania. Nominačná dokumentácia v rozsahu 2300 strán zahŕňa 98 pamiatok, zložených z celkovo 164 kompo­nentov. Do tohto nominačného projektu patria aj dve slovenské lo­kality, Gerulata v Bratislave-Rusovciach (pod č. 32), Kelemantia pri Iži (pod č. 46).

Nominačná dokumentácia je výsledkom intenzívnej spolupráce krajín, ktorá prebiehala v podobe medzinárodných projektov od roku 2005. Zámerom projektov bolo stanoviť spoločný postup a vybudovať prepojené štruktúry na tvorbu jednotnej dokumentácie, ochrany, prezentácie a využitia. Vypracovaná bola tématická štúdia, v ktorej bola navrhnutá Stratégia nominácie a prezentovaná v Krakowe v r. 2017 a prijatá WH Commitee – výborom svetového dedičstva. Tie časti európskych hraníc, na ktoré sa nevzťahuje súčasné vlastníctvo svetového dedičstva majú byť nominované ako 3 časti: 1.Hranice na Dolnom Rýne, 2.Dunajský limes a 3.Hranice provincie Dácia. Koordinátorom slovenskej časti bol Pamiatkový úrad SR v spolupráci s archeológmi z Múzea Mesta Bratislavy a Archeologického ústavu SAV,  samosprávou, štátnou správou, povodím Dunaja a ďalšími organizáciami.

V rámci Gerulaty sa pripravuje na zápis národná kultúrna pa­miatka (ďalej NKP) Gerulata, neskoroantická pevnosť v areáli Mú­zea Antická Gerulata, ktorého vlastníkom je Hlavné mesto SR Bratislava a správcom Múzeum mesta Bratislavy, ďalej NKP Dom s hypocaustom a vicus (civilná osada) na Irkutskej ulici, ktorého vlastníkom je mestská časť Bratislava-Rusovce. Znamená to, že hlavné mesto Bratislava a mestská časť Rusovce a Rusovčania, sa stanú vlastníkmi pamiatky, ktorej bude priznané celosvetové ocenenie a  ktorá je taká skvelá a jedinečná, že bude zabezpečená jej ochrana pre zachovanie pamiatky pre budúce generácie.

 

Doklady vojenstva 1. časť

 
Kontakt: PhDr. Jaroslava Schmidtová
Vytvorené / Posledná aktualizácia: 15.4.2020 / 25.4.2020
 

 

Zobraziť vyhľadávací formulár »


 

Vyberáme:


Informácie v päte

Teraz ste v móde "Bez grafiky". Prepnutím do grafického zobrazenia zobrazíte štandardnej verzii webu.

web & design , redakčný systém

  Prihlásiť sa